Sit Natura 2000

Aproximativ 6% din situl Natura 2000 „ROSCI0062 Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului” se află pe raza localităţii Vălani. Aria naturală se întinde în partea de nord-vest a Munților Apuseni (Munții Pădurea Craiului), în partea central-estică a județului Bihor, pe teritoriile administrative ale comunelor Aştileu, Bratca, Bulz, Ceica, Căbeşti, Curăţele, Dobreşti, Măgeşti, Pomezeu, Remetea, Roşia, Suncuiuş, Ţeţchea, Vadu Crişului Şi Vârciorog; și în cea vestică a județului Cluj, pe teritoriul comunei Poieni. Ea a fost desemnată în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a unor habitate de interes comunitar.

Scopul sitului Natura 2000 ROSCI0062 este:

a. de a asigura menținerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a habitatelor: 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 7230 – Mlaștini alcaline, 40A0*- Tufărișuri continentale peri-panonice, 8220 – Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase, 6430 – Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, 9410 – Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană, 91V0 – Păduri dacice de fag, 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalantero-Fagion, 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene, 8310 – Peșteri în care accesul publicului este interzis, 91M0 – Păduri balcano-panonice de cer și gorun, 91H0* Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens, 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, pentru care a fost declarat situl;

b. de a asigura menținerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a efectivelor din speciile: 1355 – Lutra lutra, 1308 – Barbastella barbastellus, 1354 – Ursus arctos, 1321 – Myotis emarginatus, 1324 – Myotis myotis, 1304 – Rhinolophus ferrumequinum, 1303 – Rhinolophus hipposideros, 1361 – Lynx lynx, 1310 – Miniopterus schreibersi, 1323 – Myotis bechsteini, 1307 – Myotis blythii, 1318 – Myotis dasycneme, 1305 – Rhinolophus euryale, 1352 – Canis lupus, 1166 – Triturus cristatus, 1193 – Bombina variegata, 4008 – Triturus vulgaris ampelensis, 1163 – Cottus gobio, 1122 – Gobio uranoscopus, 1138 – Barbus meridionalis, 1146 – Sabanejewia aurata, 4123 – Eudontomyzon danfordi, 4052 – Odontopodisma rubripes, 1060 – Lycaena dispar, 4097 – Iris aphylla ssp. hungarica, 2186 – Syringa josikaea, 1477 Pulsatilla patens, pentru care a fost declarat situl;

c. de a contribui la menținerea diversității biologice în regiunile biogeografice alpină și continentală; d. de a contribui la menținerea coerenței rețelei ecologice Natura 2000.

Pentru alte detalii, click AICI!


Contact: 0762206811 - Lucian Gherlea

 

Proiectul „Poftiţi la Pomezeu!” este derulat de Asociaţia Culturală D’ART Oradea, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bihor (Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte) şi al Primăriei şi Consiliului Local Pomezeu.

Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate.

Powered by Virtual Craft®